top of page

OPŠTA PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA 

„DAJ SNAGU SVOJOJ ŽELJI“

 

 

1.NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA  KREATIVNOG KONKURSA

Organizator kreativnog konkursa  je "ID“ agencija, sa adresom sedišta u Beogradu, Viline Vode 47, Palilula; MB 66509613; PIB: 113017617, u daljem tekstu Organizator. 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA KREATIVNOG KONKURSA

Kreativni konkurs se organizuje pod nazivom „DAJ SNAGU SVOJOJ ŽELJI“, u daljem tekstu kao „Konkurs“. Konkurs nije ni na koji način sponzorisan, povezan ili promovisan od strane društvenih mreža ili brendova čije su nagrade, a koji se pominju u Pravilniku. Konkurs se organizuje u svim maloprodajnim objektima u kojima se prodaju Duracell baterije na teritoriji Republike Srbije. Konkurs će se održavati u periodu od (sa rokom važenja) 01.12.2023. godine do 30.12.2023. godine, sa početkom u 15:00 časova dana 01.12.2023. godine trajati do 20:00 časova dana 30.12.2023. godine.

Organizator će objaviti ko su dobitnici nagrada, i to tako što će imena dobitnika biti objavljena na web sajtu:www.fotokonkurs.rs , i to u roku od najkasnije 5 radnih dana od dana završetka Konkursa, tačnije najkasnije do dana 05.01.2024.godine.

Konkurs se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima kreativnog konkursa „DAJ SNAGU SVOJOJ ŽELJI“, u daljem tekstu kao „Opšta pravila konkursa“. Opšta pravila konkursa stupaju na snagu dana 01.12.2023. godine. Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja kreativnog konkursa uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima. 

Konkurs ima svrhu promocije Duracell brenda i Duracell proizvoda kao i radi nagrađivanja kreativnosti kupaca, odnosno učesnika konkursa.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Kreativni konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće u kreativnom konkursu učesnik mora kumulativno ispuniti sledeće uslove:

1. Učesnik mora biti punoletan i imati srpsko državljanstvo i prebivalište u Republici Srbiji na dan početka Konkursa;

 

2. Da bi učestvovao u Konkursu učesnik kupuje jedno pakovanje Duracell baterija, na teritoriji Republike Srbije, u periodu održavanja konkursa u bilo kom maloprodajnom objektu, u kojem se prodaju Duracell baterije, samom kupovinom Duracell baterija kupac dobija mogućnost da učestvuje u Konkursu. 

 

  • Kao dokaz da je učesnik kupio Duracell baterije na teritoriji R. Srbije i u vreme trajanja Konkursa služiće fiskalni račun maloprodajnog objekta u kom je učesnik kupio baterije, učesnik mora posedovati i čuvati fiskalni račun do kraja trajanja Konkursa. Organizator zadržava pravo da po potrebi zatraži fiskalni račun na uvid.

 

3. Učesnik mora da napiše, koristeći svoju kreativnost, tekstualnu novogodišnju čestitku Duracell Zeki i time učesnik dobija mogućnost da osvoji poklon. Maksimalna dužina je 450karaktera.

 

4. Učesnik mora svoj rad (tekstualnu novogodišnju čestitku Duracell Zeki) i fotografiju fiskalnog računa (na kom se jasno vidi naziv objekta u kom je obavljena kupovina, datum i vreme kupovine) poslati na broj telefona 0628588039 i to preko Viber ili Whatsapp aplikacije. U znak da je fotografija učesnika primljena i uvažena učesniku će u naredna 24h biti poslata povratna poruka sa napred navedenog broja, a preko aplikacije preko koje je poslao svoju fotgrafiju i fiskalni račun.

5. Jedan učesnik ima pravo da za svako kupljeno pakovanje Duracell baterija pošalje 1 rad, čime povećava svoju mogućnost da dobije nagradu, ali jedan učesnik je ograničen da može osvojiti samo jednu nagradu nezavisno od broja radova koje je poslao.

 

6. Kreativni rad učesnika foto konkursa mora ispunjavati sledeće uslove:

  1. ne sme na bilo koji način biti u suprotnosti, odnosno kršiti važeće pravne propise;

  2. ne sme da sadrži oznake ili sadržaje, koji bi mogli uključivati tuđa autorska prava;

  3. ne sme sadržati šokantne, vulgarne, klevetničke scene, slike koje podstiču na nasilje, javne osobe, niti drugih određenih osoba bez njihove saglasnosti, ne sme predstavljati uvredu, diskriminaciju ili prouzrokovati neprijatnost za bilo koga;

7. Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na poslati rad, u opsegu u kojem je poslati sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. U slučaju da roditelj dostavi rad svog maloletnog deteta, smatra se da je roditelj slanjem takvog sadržaja dao izričitu i neopozivu saglasnost da Organizator može slobodno koristiti rad za potrebe Konkursa. Učesnik jemči da slanjem sadržaja ni na koji način ne krši autorska i druga prava trećih lica. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi učesnik koji je poslao sadržaj, a što učesnik samim učestvovanjem u ovom kreativnom konkursu prihvata. Učesnik samim učestvovanjem u kreativnom konkursu prihvata da se njegova autorska prava prenose besplatno i vremenski neograničeno na Organizatora, Učesnik daje bezuslovnu saglasnost da Organizator ima pravo da svaki kreativni rad, poslat od strane Učesnika, koristiti za potrebe dalje promocije Duracell brenda i najave budućih aktivnosti, kao i da kreativnu čestitku može objavljivati na svom web sajtu i društvenim mrežama neograničeni broj puta.

 

5. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na kreativni konkurs, učesnici konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije konkursa do trenutka objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije kreativnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Dobitnici kreativnog konkursa su ujedno saglasni da se njihova imena i prezimena objave na web sajtu:

www.fotokonkurs.rs

Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema potrebu zatraživanja dodatnog odobrenja od strane datih lica za objavu njihovih imena. Organizator se pri tome obavezuje da saznate lične podatke učesnika i dobitnika ne otkriva neovlašćenim licima u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Organizator je u obavezi da plati trošak poreza za nagrade, pa je u skladu sa tim nagrađeni u obavezi da prilikom preuzimanja nagrade dostavi očitanu ličnu kartu Organizatoru.

Organizator konkursa se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika u konkursu.

Učešćem u konkursu učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opšth pravila i izražavaju svoje slaganje sa njima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS 97/2008), a naročito sledeća prava: pravo na uvid u podatke, pravo na izmenu podataka, pravo na obaveštenje o činjenici prikupljanja podataka, pravo na žalbu.

Zaposleni kod Organizatora, kao i sva povezana lica, dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu:  o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima); o mehanizmu organizovanja kreativnog konkursa.

Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Učešćem u kreativnom konkursu učesnici su saglasni sa tim da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Organizatora, koja se kreira za vreme trajanja kreativnog konkursa i da se oni neće koristiti u ostale svrhe.

 

6. PROCEDURA KREATIVNOG KONKURSA

Postupak sprovođenja kreativnog konkursa je podeljen u faze, i to:

faza prijavljivanja na kreativni konkurs - u periodu od 01.12.2023. godine do 30.12.2023.;

faza objavljivanja dobitnika – najkasnije dana 05.01.2024.

Dobitnicima kreativnog konkursa se smatraju učesnici, koji su poslali najkreativniju tekstualnu novogodišnju čestitku Duracell Zeki. Odabir  će vršiti izborna komisija Organizatora, Saradnika i Distributera. Osnovni kriterijum ocene izborne komisije su inovativnost, originalnost i kreativnost. Prilikom ocenjivanja radova, izborna komisija će sačiniti i svojim ličnim potpisima overiti Zapisnik o procesu odabira učesnika.

U slučaju nemogućnosti kontaktiranja odabranih lica radi validacije i/ili ne odazivanja dobitnika u roku od 3 dana od trenutka formiranja rang liste potencijalnih dobitnika, a na osnovu poslatih radova, Organizator stiče pravo da nagradu prosledi prvom rezervnom učesniku. Za svakog izabranog dobitnika, komisija će, po svojim kriterijumima, izabrati rezervne dobitnike koji će, u slučaju neodazivanja biti kontaktirani.

 

7. NAGRADE

Osam (8) dobitnika će dobiti sledeće nagrade:

Ukupno jedan dobitnik rangiran na poziciji 1-1 sa najkreativnijim radom po izboru Komisije dobijaju po jedan (1) Apple iPhone 15 128GB Black, u vrednosti od 130.990,00rsd sa PDV-om; *boja proizvoda može biti drugačija u odnosu na prikazanu boju na vizuelnim komunikacijama

Ukupno dva dobitnika rangiranih na pozicijama od 2-3 sa najkreativnijim radom po izboru Komisije dobijaju po jedan (1) Apple MacBook Air 13.3: SPG/M1 8C CPU/7C GPU/8GB/256GB-ZEE u vrednosti od 134.325,00rsd sa PDV-om po komadu; *boja proizvoda može biti drugačija u odnosu na prikazanu boju na vizuelnim komunikacijama

Ukupno pet dobitnika rangiranih na pozicijama od 4-8 sa najkreativnijim radom dobijaju po jedan (1) Apple Watch SE2 v2 GPS 44mm Midnight Alu Case w Midnight Sport Band - M/L u vrednosti od 43.790.,00rsd sa PDV-om po komadu; *boja proizvoda može biti drugačija u odnosu na prikazanu boju na vizuelnim komunikacijama

Jedno lice može biti dobitnik jedne nagrade.

Predaja nagrada vrši se, u vreme, mestu i na način dogovoren između Organizatora i dobitnika (slanjem poklona dobitnicima na kućnu adresu ili lično preuzimanje). Organizator objavljuje imena dobitnika na web sajtu www.fotokonkurs.rs

 

Istog dana, a najkasnije u roku od jednog (1) radnog dana od dana objave dobitnika, Organizator će kontaktirati dobitnike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. Potrebno je da se dobitnici kreativnog konkursa odazovu na poziv Organizatora u vezi sa dodelom nagrada u dogovorenom terminu, a najkasnije do 3 dana od trenutka objave, jer u protivnom gube pravo na nagradu, bez ikakve dalje odgovornosti Organizatora za isti gubitak. Potrebno je da nagrađeni učesnici prilikom kontaktiranja za objavu dobitnika potvrde da imaju sačuvan fiskalni račun, kao dokaz o kupovini, i isti je potrebno da dostave u elektronskoj formi, putem Viber-a ili Whatsapp-a. Ukoliko potencijalni nagrađeni nema dokaz o obavljenoj kupovini, a Organizator ga u cilju sprečavanja malverzacija zatraži na uvid, gubi pravo na nagradu. Nagrađeni nemaju dodatne troškove prilikom preuzimanja nagrada i iste su u obavezi da u svojoj organizaciji preuzmu putem kurirske službe ili lično (prema dogovoru).

Dobitnik nema dodatnih troškova prilikom preuzimanja nagrade, ceo trošak isporuke nagrade i kurirske službe snosi Organizator.

Nakon preuzimanja nagrada, Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu nastalu fizičku štetu na pomenutim nagradama (Apple iPhone 15 128GB Black, Apple Watch SE2 GPS 44mm Midnight Aluminium Case with Midnight Sport Band - Regular, Apple MacBook Air) koji su predmet nagrađivanja. Organizator nije odgovoran za saobraznost nagrade specifikaciji, već je za to odgovoran uvoznik, Učesnik samim učestvovanjem u kreativnom konkursu ovo prihvata. 

 

8. USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA

Učesnici kreativnog konkursa ne mogu biti lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog kreativnog konkursa kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na kreativnom konkursu, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici potpisuju otpremnicu kurirske službe koja će se smatrati zapisnikom o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

Učestvujući u ovom kreativnom konkursu učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštm pravilima ovog nagradnog konkursa.

 

9. PREKID KONKURSA

Kreativni konkurs se može prekinuti pre propisanog roka trajanja ili odložiti jedino u slučaju više sile ili obrazloženom odlukom Organizatora o čemu će učesnici odmah biti blagovremeno informisani putem pisanog obaveštenja objavljenog na web sajtu www.fotokonkurs.rs . Višom silom se tretira svaki događaj, van uticaja Organizatora (npr. mera vlade, rat, ustanak, pobuna, građanski rat ili drugi nemiri, nesreća, požar, poplava, prirodna nepogoda, eksplozija, epidemija, stavljanje pod karantin,-vis maior) koji onemogućava Organizatora u ispunjenju obaveza. Organizator se ne smatra odgovornim, ukoliko web stranica na kojoj su oglašena pravila konkursa bude privremeno van funkcije usled više sile ili događaja koji su van kontrole Organizatora.

 

10. ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA

U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika konkursa ili povredu ovih Opšth pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan po pitanju učešća.

Jedino se učesnik konkursa smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće na konkursu, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti. Ostali slučajevi u kojima se Organizator oslobađa odgovornosti su:

1. Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika kreativnog konkursa ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim konkursom;

2. Organizator ne može imati bilo kakvu odgovornost, ukoliko se tokom ili po okončanju kreativnog konkursa pojavi više lica, koja polažu autorsko pravo na isti kreativni rad. Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici kreativnog konkursa mogu kontaktrati Organizatora putem broja telefona 0628588039, radnim danima, u periodu od 09-17h. Organizator i učesnik kreativnog konkursa će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog kreativnog konkursa ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima. Ukoliko pregovori ne vode rezultatu ni nakon 30 dana od početka istih, Organizator i učesnik kreativnog konkursa će se obratiti sudu. Stranke ugovaraju nadležnost Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Republika Srbija.

 

11. VAŽENJE

 

OPŠTA PRAVILA KREATIVNOG KONKURSA „DAJ SNAGU SVOJOJ ŽELJI“ stupaju na snagu sa početkom aktivacije, dana 01.12.2023. godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opšth pravila kreativnog konkursa „DAJ SNAGU SVOJOJ ŽELJI“, pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike kreativnog konkursa, pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila nagradnog konkursa.

bottom of page